Végleges adatok

A népesség főbb jellemzői
(országos és területi adatok)

Használati útmutató

A kiadvány oldalai között a képernyő szélein megjelenő nyilakkal lapozhat:

előre a következő oldalra
vissza az előző oldalra

A navigáláshoz a következő billentyűket is használhatja:

PgDn előre a következő oldalra
PgUp vissza az előző oldalra
Home ugrás az első oldalra
End ugrás az utolsó oldalra
F váltás teljes képernyős módra

Előszó

A Központi Statisztikai Hivatal 2022. október 1. és november 28. között hajtotta végre Magyarország 16. népszámlálását.

Az itt bemutatott adatok a népszámlálás eszmei időpontjában, 2022. október 1-jén fennálló állapotot tükrözik. Lehetőséget adnak a népesség összetételének vizsgálatára számos demográfiai, iskolázottsági, foglalkoztatottsági, háztartás- és lakásjellemző, továbbá a nemzetiségi és vallási hovatartozásra, az egészségi állapotra, az állampolgárságra, a nyelvismeretre és a digitális jártasságra vonatkozó adatok alapján. Az adatok részletes területi bontásban és időbeli változások szerint egyaránt követhetők.

Az ősz folyamán a KSH további részletes adatokat tesz közzé a népszámlálás során gyűjtöttek közül. Az információk a népszámlálás tájékoztatási adatbázisából lekérdezhetők, a legfontosabb jellemzők Excel-táblázatok formájában is megtalálhatók a népszámlálás honlapján.

A népesség számának alakulása

A népszámlálás végleges adatai alapján 2022. október 1-jén Magyarország népessége 9 603 634 fő volt, az előző, 2011-ben tartott népszámlálás óta 334 ezer fővel csökkent.

Korösszetétel és a nemek aránya

2022-ben ezer férfira 1078 nő jutott, az előző népszámláláskor még 1106, a férfiak és a nők létszáma tehát kismértékben közeledett egymáshoz. A népesség idősödő korszerkezetét jelzi, hogy a 65 éves és annál idősebbek létszáma (közel 2 millió fő) 42%-kal meghaladja a 15 év alattiakét.

A népesség családi állapot szerint

A házasságkötések számának az elmúlt években bekövetkezett növekedése nyomán a házasok arányának évtizedek óta tartó csökkenése lelassult. 2022. október 1-jén a 15 éves és annál idősebb népesség 43%-a élt házasságban, ez alig marad el a legutóbbi, 2011. évi népszámlálásban mért aránytól (44%), miközben a 30 év alattiak körében 8%-ról 12%-ra nőtt a házasok aránya. A népesség egyharmada viszont soha nem élt házasságban, a 2022-es népszámlálás idején az 50 év alatti férfiak 62%-a nőtlen, az ilyen korú nők 52%-a hajadon volt.

Gyermekvállalás

A gyermeket vállaló nők arányának csökkenése a 2011. évi népszámlálás óta lassult, a 30 év alatti nők körében pedig kismértékben még emelkedett is a gyermekesek hányada. A 2022-es népszámlálás adatai szerint a nők 73%-a vállalt gyermeket az élete során, 23%-uk egy, 35%-uk két, 15%-uk három vagy annál több gyermeknek adott életet.

Iskolai végzettség

2022 októberében a felnőtt lakosság egyharmada rendelkezett érettségivel, és további 22%-a diplomával. A legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezők aránya 23%-ra csökkent, az érettségi nélkül szakmai oklevéllel rendelkezők hányada (21%) pedig alig változott 2011-hez képest. A szakmai végzettségűek körében továbbra is jelentősen több a férfi. A nők iskolai végzettsége az elmúlt évtizedekben a férfiakét meghaladó mértékben emelkedett, az alacsony iskolázottságúak körében mégis ők vannak többségben, mert a nők korösszetétele idősebb, és az idősek között gyakoribb az alacsony iskolázottság.

Felsőfokú végzettségűek

A felsőfokú végzettségűek aktív korú népességen belüli aránya a fővárosban kiugróan magas: 44%. A vidéki nagyvárosokban az aktív korúak közel egyharmada, a községekben viszont csak 15%-uk felsőfokú végzettségű.

Gazdasági aktivitás

A népesség 49%-a volt foglalkoztatott 2022-ben, arányuk 2011 óta közel 10 százalékponttal nőtt. Ezzel párhuzamosan a jellemzően nyugdíjas inaktív keresők és a többségükben gyermekkorú eltartottak aránya 48%-ra mérséklődött. A munkanélküliek száma 2022-ben 237 ezer fő volt, 2011 óta 58%-kal csökkent.

A foglalkoztatottak aránya

A foglalkoztatottak aránya a fővárosban (54%) és a megyei jogú városokban (50%) a legmagasabb, a községekben (46%) elmarad az országos átlagtól (49%). Az ország középső részén, illetve az északnyugati vármegyékben a legnagyobb a foglalkoztatottság, viszont az északkeleti országrészben és a Dél-Dunántúlon elmarad az országos átlagtól.

Nemzetgazdasági ágak

A foglalkoztatottak több mint kétharmada szolgáltatás jellegű ágazatban dolgozik, arányuk 2011 és 2022 között kismértékben tovább nőtt. Folytatódott a mezőgazdaságban dolgozók arányának csökkenése. Az ipari ágazatok közül az építőiparban foglalkoztatottak aránya 2011 óta emelkedett.

A foglalkozások jellege

A modern technológiák terjedése következtében átrendeződik a munkaerőpiaci kereslet: a magas képzettséget igénylő, illetve az alacsony munkaerőköltségű, egyszerű tevékenységek kerülnek előtérbe, az automatizálható feladatokat végzők iránti igény csökken. Az elmúlt évtizedben nőtt a magas szellemi hozzáadott értékű vezetői, értelmiségi foglalkozásúak, valamint az egyszerű fizikai foglakozásúak aránya, míg a szakképzett ipari és szolgáltatási foglalkozásúaké kisebb lett.

A munkanélküliek aránya

A munkanélküliek aránya a fővárosban és a vidéki városokban elmaradt az országos átlagtól (2,5%), a községekben meghaladta azt. A Dunántúl északi és nyugati térségeiben alacsony, 1,6–2,0% körüli volt a munkát keresők aránya, az északkeleti országrészben azonban helyenként meghaladta a 10%-ot.

Vallás

A népszámlálás vallásra vonatkozó, önkéntesen megválaszolható kérdésére a lakosság 60%-a válaszolt. A válaszadók 50%-a, 2,9 millió fő katolikus volt, közülük 2,6 millióan a római katolikust, 165 ezren a görögkatolikust jelölték meg vallásukként. A reformátusok aránya 16, az evangélikusoké 3,1% volt 2022-ben. A válaszadók 27%-a úgy nyilatkozott, hogy nem vallásos.

Nemzetiségi kötődés

A nemzetiségi kötődésre vonatkozó önkéntesen megválaszolható kérdésekre a lakosság 86%-a válaszolt. A nemzetiségi törvény 13 hazai nemzetiséget sorol fel, amelyek mellett más, bevándorolt nemzetiségek is élnek hazánkban. A nemzetiséghez tartozás, az anyanyelv és a családi, baráti körben használt nyelv alapján a legnépesebb hazai nemzetiség a roma, a válaszadók 2,5%-a, 210 ezer fő tartozik a roma közösségbe. A német nemzetiségi kötődésűek létszáma 143 ezer, a szlovákoké 30 ezer, a románoké 28 ezer, az ukránoké 25 ezer volt 2022-ben.

Külföldi állampolgárok

2022-ben 218 ezer külföldi állampolgár élt hazánkban, számuk 2011 óta 52%-kal nőtt. Az itt élő külföldiek legnagyobb része, 76%-a európai országból érkezett, 82 ezren szomszédos országok állampolgárai voltak.

Nyelvismeret

Hazánkban a leggyakoribb idegen nyelv az angol, minden negyedik ember beszéli, számuk 2011 óta jelentősen, 50%-kal nőtt. Németnyelv-tudással 1,2 millióan, közel 100 ezerrel többen rendelkeznek, mint 2011-ben. Oroszul 204 ezren, franciául 147 ezren, románul 138 ezren beszélnek. A Magyarországon élők 99%-a beszél magyarul.

Digitális jártasság

A 6 éves és annál idősebb népesség nagy többsége, 83%-a végez rendszeresen valamilyen digitális tevékenységet. 53%-uk az interneten való böngészésen és a telekommunikáción túl magasabb szintű digitális tevékenységet is folytat: online intézi ügyeit, vásárol vagy szoftvert használ. Őket tekintjük legalább középszintű digitális jártassággal rendelkezőknek, arányuk a fővárosban, Pest vármegyében és a vidéki nagyvárosokban a legmagasabb.

Egészségi állapot

Az 5 éves és annál idősebb népesség 75%-a válaszolt az egészségi állapottal kapcsolatos, önkéntesen megválaszolható kérdésekre. A válaszadók 72%-a nem jelzett egészségi problémát. 1,7 millióan számoltak be tartós betegségről, 639 ezren nyilatkozták, hogy egészségi állapotuk súlyosan korlátozza őket, és 270 ezren éltek fogyatékossággal. 109 ezren voltak mindhárom tekintetben veszélyeztetettnek tekinthetők, többségükben idős emberek.

Háztartások

2022-ben száz háztartásra 235 személy jutott, 2011-ben 236, 2001-ben pedig 257. A háztartások aprózódásának üteme lelassult, az egyszemélyes háztartások száma azonban tovább nőtt, 2022-ben minden harmadik háztartásban egyedül éltek.

Gyermekes háztartások

A háztartások 21%-ában nevelnek 15 év alatti gyermeket. A gyermekes háztartások aránya az ország északkeleti térségében, valamint az északnyugati országrészben magas: 23, illetve 22%. A gyermekes háztartások aránya a főváros vonzáskörzetében kiemelkedő: Pest vármegyében 28, miközben Budapesten csak 17%.