Jogi háttér

Hazai jogszabályok

2018. évi CI. törvény a népszámlálásról

362/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet a népszámlálás végrehajtásával kapcsolatos egyes feladatokról

2016. évi CLV. törvény a hivatalos statisztikáról

2015. évi CCXXII. törvény az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól, a 15. § (8) bekezdése

2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról.

Nemzetközi jogszabályok, ajánlások

Az Európai Parlament és a Tanács 763/2008/EK rendelete (2008. július 9.) a nép- és lakásszámlálásról

A Bizottság (EU) 2017/543 végrehajtási rendelete (2017. március 22.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak a jellemzők és bontásuk technikai leírása tekintetében történő megállapításáról

A Bizottság (EU) 2017/712 rendelete (2017. április 20.) a 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott nép- és lakásszámlálásokra vonatkozóan a referenciaév, valamint a statisztikai adatok és metaadatok programjának megállapításáról

A Bizottság (EU) 2017/881 végrehajtási rendelete (2017. május 23.) a nép- és lakásszámlálásról szóló 763/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a minőségjelentésekre vonatkozó előírások és azok szerkezete, valamint az adattovábbítás technikai formátumának tekintetében történő végrehajtásáról, és az 1151/2010/EU rendelet módosításáról

A Bizottság (EU) 2018/1799 végrehajtási rendelete (2018. november 21.) a 2021. évre vonatkozó, 1 négyzetkilométeres rácshálózatra geokódolt nép- és lakásszámlálás kiválasztott jellemzőinek közzétételére irányuló ideiglenes közvetlen statisztikai intézkedések létrehozásáról

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR)

Az Európai Statisztikusok Értekezlete ajánlása a 2020 körüli nép- és lakásszámlálásokhoz (angolul, pdf)